Fælles målsætning: Bedre mulighed for fuld tid

Forhandlingsfællesskabet og RLTN har en fælles målsætning om, at de regionale arbejdspladser bliver omdannet til fuldtidsorganisationer samt, at det bliver normen for medarbejderne at være på fuld tid.

Et arbejdsmarked, hvor fuldtid er normen med mulighed for deltid skal gå hånd i hånd med de driftsmæssige hensyn til løsning af kerneopgaverne, et sundt arbejdsmiljø for de ansatte, herunder fortsat hensyn til medarbejdernes arbejds- og privatliv samt et fortsat hensyn til medarbejdernes forskellige livsfaser.

I dag er 38,9 % (april 2019) af medarbejderne i regionerne ansat på deltid. Omfanget af deltidsbeskæftigelse varierer mellem faggrupperne. En ansættelse på deltid betyder lavere livsindkomst og lavere pension for den enkelte medarbejder. Eftersom flere kvinder end mænd er deltidsansatte, har den lavere livsindkomst og pension en ligestillingsmæssig slagside. En ansættelse på fuld tid vil for den enkelte medarbejder betyde et større økonomisk råderum og højere pension. En ansættelse på fuld tid betyder også mere ansvar, bedre mulighed for kompetenceudvikling og et bedre fagligt fællesskab.

Flere medarbejdere på fuld tid vil styrke den enkelte medarbejders tilknytning til arbejdspladsen, sikre en bedre sammenhæng, kontinuitet og kvalitet i opgaveløsningen. Dermed vil flere medarbejdere på fuld tid også kunne gavne arbejdsmiljøet.

Regionerne har i dag udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere. Flere medarbejdere på fuld tid vil bidrage til at løse rekrutteringsudfordringerne og sikre fortsat kvalificeret arbejdskraft på de regionale arbejdspladser. Derudover vil flere medarbejdere på fuld tid give en mere hensigtsmæssig anvendelse af personaleressourcerne.

Forhandlingsfællesskabet og RLTN er derfor gået sammen om indsatsen ‘Bedre mulighed for fuld tid’, som vil blive skudt i gang i starten af 2020. Parterne ser det som en fælles opgave at øge andelen af fuldtidsbeskæftigede i regionerne. Indsatsen er initieret af de centrale parter, mens ansvaret for indsatsen primært er forankret i regionerne og på de lokale arbejdspladser.

Parterne erkender, at der ikke er lette løsninger. Det handler bl.a. om at finde løsninger lokalt på bl.a. følgende udfordringer:

  • Arbejdstilrettelæggelsen (opgaverne)
  • Arbejdsplanlægningen (bemanding og vagtplaner)
  • Arbejdsmiljøet
  • Økonomien

Indsatsen henimod et arbejdsmarked, hvor fuldtid er normen, handler i høj grad om ændring af praksis og tilgange på begge sider, fortsat sikring af attraktive regionale arbejdspladser samt at afprøve nye veje. Etableringen af et fuldtidsarbejdsmarked er derfor en målsætning med et lidt længere perspektiv. Målsætningen er på sigt, at:

  • Fuldtid er normen for ansættelser i regionerne — stadig med mulighed for deltid baseret på hensyn til den enkelte medarbejder og opgaveløsningen.
  • Alle stillinger som udgangspunkt opslås på fuldtid og med særlig fokus på at nyuddannede tilbydes job på fuldtid.

København, den 5. december 2019